opc_loader

 

Eindgebruikerslicentie voor de software van Rekentik®

 

Definities

 

In deze eindgebruikerslicentie wordt verstaan onder:

 1. Rekentik®, Rekentik of Rekentik.nl: identiteit van de ondernemer;
 2. De software: alle door Rekentik® uitgegeven computerprogramma’s die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden op een niet-materiële drager (downloadbaar);
 3. Consument, ”u”: de rechtmatige verkrijger van de software.

 

Scope van de licentie

 

Rekentik® verstrekt aan de rechtmatige verkrijger (“u”) een gebruiksrecht voor de door u aangeschafte software.

 

Bij een schoollicentie

 • is dit recht beperkt tot het gebruik door u, onderwijspersoneel en leerlingen binnen uw school of andere rechtspersoon voor doeleinden die geen winstoogmerk omvatten;
 • mag de software op een onbeperkt aantal computers binnen uw organisatie worden geïnstalleerd.

 

Bij een thuislicentie

 • is dit recht beperkt tot het gebruik door u en uw gezinsleden binnen uw privé-omgeving of andere rechtspersoon voor doeleinden die geen winstoogmerk omvatten;
 • mag de software op een onbeperkt aantal computers binnen uw privé-omgeving worden geïnstalleerd.

 

Voor stichtingen, verenigingen en onderwijsinstellingen waarbij meerdere scholen zijn aangesloten dient per school een aparte licentie te worden aangeschaft.

 

Het onderstaande is verder van toepassing op alle door Rekentik verstrekte licenties, tenzij anders vermeld:

 

Het is niet toegestaan

 • de broncode van de software te reverse engineeren of de software te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
 • de software in kopie te geven aan derden;
 • de software in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
 • wijzigingen aan te brengen in de software, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
 • aanduidingen van Rekentik als rechthebbende op de software of delen daarvan, evenals de naam en plaats van de licentiehouder te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.

 

U mag een reservekopie van de software maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele software.

 

Intellectuele eigendom

De software van Rekentik is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten op de software, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden vallen onder de bescherming van het auteursrecht en liggen bij en blijven bij Rekentik. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de software niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

 

Omdat het gebruiksrecht gekoppeld is aan een betalingsverplichting, heeft Rekentik het recht om bij een vermoeden van fraude een audit uit te laten voeren op uw naleving van de licentie. De audit zal onder geheimhouding worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde (zoals een registeraccountant) die alleen de voor de naleving relevante gegevens mag rapporteren aan Rekentik. De kosten van de audit zijn voor Rekentik, tenzij uit de rapportage blijkt dat u met betaling tekortgeschoten bent.

 

Tegenprestatie

U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de software. Indien gewenst verleent Rekentik hierbij kosteloos ondersteuning, voor zover de hard- en softwareomgeving voldoet aan de door Rekentik aanbevolen eisen. Op de pagina Ondersteuning van onze website vindt u de aanbevolen hard- en softwareomgevingseisen en richtlijnen voor de installatieprocedure.

 

Voor een goede werking van de software is een correcte installatie van de Adobe® Flash® Player vereist op dezelfde computer waarmee u met de software werkt. U bent zelf verantwoordelijk voor installatie van de juiste en meest recente versie van de Adobe® Flash® Player op uw computer. Op de pagina Ondersteuning van onze website vindt u hierover meer informatie. Problemen met de Adobe® Flash® Player vallen buiten de aansprakelijkheid en ondersteuning van Rekentik.

 

Voor het gebruiksrecht is een eenmalige betaling bij verkrijging verschuldigd. Over de wijze van betaling wordt u apart geïnformeerd door Rekentik.

 

Bij aanschaf van een licentie via de website van Rekentik moet u zich registreren om de software te kunnen gebruiken. Bij registratie verwerkt Rekentik uw persoonsgegevens alleen ter uitvoering van deze overeenkomst en daarmee verwante doelen zoals het verlenen van ondersteuning, het doen van gerelateerde aanbiedingen, of het melden van beschikbare updates. Naast de op het registratieformulier gevraagde gegevens wordt het IP-adres vanaf waar registratie wordt verricht en informatie over de software vastgelegd.

 

Persoonsgegevens worden gewist op uw uitdrukkelijk verzoek of wanneer zij niet meer nodig zijn ter uitvoering van deze overeenkomst, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet. Meer hierover kunt u lezen in onze Privacyverklaring.

 

Gebruik van de software vereist voorts activatie. Deze activatie is eenmalig en dient te gebeuren als u het programma na installatie voor het eerst opstart. Ten behoeve van activatie dient u uw (bedrijfs)naam, uw (woon)plaats en een via Rekentik verworven licentiesleutel (code) in te voeren. U wordt via de software geïnformeerd over de procedure. De (bedrijfs)naam en (woon)plaats van u als licentiehouder zal zichtbaar zijn in de software.

 

Updates

Indien noodzakelijk brengt Rekentik updates uit die fouten herstellen of het functioneren van de software verbeteren.

 

Raadpleeg voor de laatste updates regelmatig de website van Rekentik. Er bestaat nooit aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.

 

Ondersteuning

Rekentik zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de website en/of via e-mail (of andere aan u bekend gemaakte kanalen) voor een periode van 1 jaar. Deze termijn gaat in op de dag van aankoop van het product. Rekentik doet echter geen garanties dat alle door u aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen. Rekentik zal u hierover per email informeren.

 

Garanties en aansprakelijkheid

Rekentik garandeert dat de software substantieel werkt zoals omschreven in de documentatie; dat alle door Rekentik uitgegeven software met een eindgebruikerslicentie is voorzien van een digitale handtekening, waardoor de integriteit en authenticiteit van de software is gewaarborgd en de ontvanger kan controleren dat deze daadwerkelijk van Rekentik afkomstig is; dat de software geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat; dat de software geen informatie verzendt over het internet; dat de software geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt, waarbij uitgesloten zijn schendingen als gevolg van een specifiek gebruik van de software; maar voor het overige niets.

 

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is Rekentik jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met de software.

 

Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij Rekentik. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht of door onrechtmatig gebruik.

 

De software van Rekentik maakt gebruik van versleutelingsroutines voor de opslag van uw activatiegegevens. Hierdoor is het voor derden in principe niet mogelijk om de software te kopiëren en vervolgens te gebruiken onder uw naam.

Daar sommige anti-virus programma’s versleutelde data echter markeren als onbetrouwbaar – een zogenaamde ‘false positive’, is alle door Rekentik uitgegeven software ter controle opgestuurd naar Symantec, door hen gecheckt en opgenomen in hun ‘White List’. Dit betekent dat alle software van Rekentik die voorzien is van een digitale handtekening gegarandeerd veilig is. Dit geldt ook voor de gratis demoversie.

Het rapport van deze securityscan kan desgewenst worden opgevraagd bij Rekentik.

 

Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de software en blijft dan voor onbepaalde tijd van kracht.

 

De overeenkomst mag door zowel u als Rekentik op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien u in staat van faillissement wordt verklaard, u surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, dan wel indien uw instelling in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.

 

Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van de software te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van de software te verwijderen van al uw systemen.

 

Overige bepalingen

Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Rekentik gevestigd is.

 

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

 

Rekentik mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op de software van haar overneemt.

 

De software kan niet worden geretourneerd.

 

Den Haag, 29 januari 2017,

© Rekentik®